Helsingin yliopisto Ä Helsingfors universitet Ä University of Helsinki

Tiedekunta/Osasto Ä Fakultet/Sektion Ä Faculty

Laitos Ä Institution Ä Department

Valtiotieteellinen tiedekunta

Kansantaloustieteen laitos

Tekijä Ä Författare Ä Author

Hietala, Harri Kalevi

Työn nimi Ä Arbetets titel Ä Title

Verotuksen harmonisointi ja verokilpailu - pääomatulo- ja hyödykeverotus

Oppiaine Ä Läroämne Ä Subject

Kansantaloustiede

Työn laji Ä Arbetets art Ä Level

Aika Ä Datum Ä Month and year

Sivumäärä Ä SidoantalÄ Number of pages

Pro Gradu -tutkielma

syyskuu 1999

79 + 30 liitesivua

Tiivistelmä Ä Referat Ä Abstract

Työssä on käsitelty verotuksen harmonisointia ja verokilpailua hyödyke- ja pääomatuloverotuksessa. Tarkastelua on pyritty suuntaamaan Euroopan unionin verotuskysymysten mukaisesti. Euroopassa on ollut merkkejä verokilpailun lisääntymisestä sisämarkkinoiden synnyttyä ja muutenkin hyödykkeiden ja pääoman liikkeiden hallinnollisten esteiden vähennyttyä. Verokohteiden on entistä helpompi vaihtaa sijaintimaataan esimerkiksi verotuksen kannalta edullisempaan. Kehitys voikin johtaa verokilpailuun. Kilpailun vaihtoehtona on nähty maiden välinen yhteistyö, jossa sovitaan riittävän yhtenäisistä veropohjista, -kannoista ja -periaatteista, jotta verotulot ja verojen tasapuolinen perintä voidaan turvata. Euroopan unionin veropäätöksissä vaaditaan kuitenkin maiden yksimielisyyttä, joka on toiminut todellisten uudistusten esteenä ainakin tähän asti.

Pääomatuloverotuksen periaatteita ovat asuinvaltio- ja lähdevaltioperiaate. Hyödykeverotuksen periaatteita ovat puolestaan alkuperämaa- ja kohdemaaperiaate. Työssä esitellään periaatteet ja niiden ominaisuuksia. Tehokkuutta analysoidaan hyvinvointiteorialla tarkastelemalla edustavan kuluttajan valintaa intertemporaalisessa kehikossa. Lisäksi periaatteiden keskinäistä paremmuutta hyvinvoinnin kannalta pyritään arvioimaan. Teoreettisesti näyttäisi siltä, että puhtaista periaatteista asuinvaltioperiaate on kokonaishyvinvoinnin kannalta parempi. Hyödykeverotuksen periaatteiden keskinäisestä paremmuudesta ei ole selkeää käsitystä: kummallakin on omat hyvät puolensa. Verotuksen harmonisointia käsitellään kuitenkin kohdemaaperiaatteen vallitessa sekä täydellisessä että epätäydellisessä kilpailussa. Veroasteiden harmonisointi kysyntäpreferensseillä painotettua keskiarvoa kohti ja tuonnin veroesteiden heikentäminen näyttäisivät parantavan harmonisointiin osallistuvien maiden hyvinvointia. Analysoinnissa käytetään kansainvälisen talouden kehikkoa maksimoimalla maiden epäsuoraa hyötyä.

Verokilpailua käsitellään sekä pääomatulo- että hyödykeverotuksessa. Pääomatuloverotuksessa verokilpailu näyttäisi johtavan asuinvaltioperiaatteen soveltamiseen, jos verokilpailun ulkopuolisten maiden pääomatuloja voidaan verottaa kattavasti, ja verottamattomuuteen, jos muun maailman pääomatuloja ei voida verottaa. Hyödykeverotuksessa verokilpailu johtaa veroasteiden Nash-tasapainoarvoihin, kun maiden koon merkitystä tarkastellaan teoreettisesti. Pieni maa voi hyötyä verokilpailusta, mutta suurempi maa ja maat kokonaisuudessaan menettävät. Verokilpailun analysointikin tapahtuu hyvinvoinnin maksimoinnin avulla.

Keskeisiä lähteitä:

Giovannini, Alberto (1989): National Tax Systems versus the European Capital Market.

Economic Policy, October 1989.

Kanbur, Ravi - Keen, Michael (1993): Jeux Sans Frontières: Tax Competition and Tax Coordination

when Countries Differ in Size. American Economic Review 83.

Keen, Michael (1987): Welfare Effects of Commodity Tax Harmonisation.

Journal of Public Economics 33.

Keen, Michael (1989): Pareto-improving Indirect Tax Harmonisation. European Economic Review.

Keen, Michael - Lahiri, Sajal (1993): Domestic Tax Reform and International Oligopoly.

Journal og Public Economics 51.

Razin, Assaf - Sadka Efraim (1989): International Tax Competition and Gains from Tax

Harmonization. NBER Working Paper No. 3152.

Avainsanat Ä Nyckelord Ä Keywords

verotus, hyödykkeet, pääomatulot, verotuksen harmonisointi, verokilpailu, hyvinvointi

Säilytyspaikka Ä Förvaringsställe Ä Where deposited

Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto / opinnäytteet

Muita tietoja Ä Övriga uppgifter Ä Additional information